co2 footprint analyse van een evenement

CO2 footprint analyses

Bij alle bedrijfsactiviteiten komt CO2 vrij, zoals door energieverbruik, transport, opslag en materiaalgebruik. Met behulp van een CO2-footprint maken wij voor jouw organisatie inzichtelijk wat het effect is op het milieu. CO2-footprint analyses zijn eenvoudiger te maken en te begrijpen dan een LCA, omdat ze op basis van slechts één enkele indicator wordt gemaakt, CO2.  Bij ons is een CO2-footprint altijd maatwerk en is ook altijd voorzien van adviezen en vervolgstappen.

Wat is een CO2-footprint?


Een CO2-footprint of CO2-voetafdruk is de berekening van de totale uitstoot door een organisatie of bedrijf. Bij alle activiteiten die je in jouw organisatie verricht, komen er CO2 en andere broeikasgassen vrij. We hebben het steeds over een CO2-footprint, maar eigenlijk gaat het om de uitstoot van alle broeikasgassen bij elkaar, omgerekend naar CO2-waarden.

Wat is het voordeel van een CO2-footprint t.o.v. een LCA?

Bij CO2-footprint analyses wordt er gekeken naar één enkele indicator, CO2, waardoor er sneller gewerkt kan worden. Dit is ook gelijk het nadeel, aangezien de milieueffecten buiten CO2-emissies niet worden meegenomen. Qua communicatie biedt de CO2–footprint wél voordelen, aangezien dit de meest gebruikte indicator is en dus bij veel mensen bekend is. Wil je een bredere milieu impact analyse van jouw bedrijf of product, kijk dan bij de verschillende Levenscyclusanalyse (LCA) die wij maken.

Hoe werkt een CO2-footprint?

Om de milieu-impact van producten of productieprocessen te beoordelen zijn er verschillende opties mogelijk, afhankelijk van het doel en de beoogde omvang van het project. Belangrijk bij het bepalen van de CO2-footprint zijn de scope (of reikwijdte) en de grenzen die een organisatie of bedrijf zich stelt. Hiermee wordt inzichtelijk voor welke uitstoot een organisatie zelf verantwoordelijk is. Wij bieden hierin een aantal verschillende impactanalyses aan, waaronder CO2-footprint analyses volgens het Greenhouse Gas Protocol (GHG), namelijk scope 1, 2 & 3. Het GHG-Protocol, dat in 1998 werd gelanceerd, is het wereldwijde standaardkader voor het meten en beheren van broeikasgasemissies (GHG) die het gevolg zijn van activiteiten in de particuliere en de openbare sector, waardeketens en mitigatiemaatregelen, maatregelen die de negatieve effecten verminderen of wegnemen. Scope is een term waarmee de aard, omvang en beperkingen van een project worden aangeduid. Met de scope wordt
bepaald wat het project wel en niet is en wat het project wel en niet moet bewerkstelligen. De scope is een omschrijving van dat wat gedaan moet worden.

Welke soorten CO2-footprints zijn er?

Er zijn drie verschillende CO2-footprints volgens het Greenhouse Gas Protocol (GHG), namelijk scope 1, 2 & 3.

CO2 Footprint Scope 1

De CO2-Footprint Scope 1 analyseert de emissies die vrijkomen door gebruik van energie, bijvoorbeeld in jouw pand en van het wagenpark.

CO2 Footprint Scope 2

De CO2-Footprint Scope 2 analyseert de impact van de, bij derden, ingekochte energie. Bv. uitstoot die is vrijgekomen bij het produceren van die energie.

Doorlooptijd berekening in Excel tool: <1 maand

Doorlooptijd berekening & rapportage scope 1 & 2 : ±1 tot 2 maanden

CO2 Footprint Scope 3

Deze scope omvat activiteiten die direct en indirect worden beïnvloed door het te-analyseren bedrijf. Het kan worden toegevoegd op de scope 1 & 2 analyse. Scope 3 omvat veel activiteiten die direct en indirect worden beïnvloed door het te-analyseren bedrijf. Het is mogelijk om enkele activiteiten uit scope 3 mee te nemen, zoals Tesla dat doet voor haar jaarrapportages.

Doorlooptijd: Sector specifiek

Wat kost een CO2-footprint?

De kosten van een CO2-Footprint zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van een product of proces, de reikwijdte van de CO2-footprint en de beschikbaarheid van de gegevens. Bij ons is een CO2-footprint altijd maatwerk en is deze ook altijd voorzien van adviezen en vervolgstappen.