Duurzaamheidsrapportage volgens Scope 1, 2 en 3 – CSRD

Vanaf 2024 wordt het in de EU verplicht dat alle beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen verslag uitbrengen over duurzaamheidsbeleid en prestaties volgens de ‘Europese richtlijn Corporate Sustainability’ (CSRD). De duurzaamheidsrapportage CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive.

Duurzaamheidsrapportage: wat wordt er straks van ons verwacht?

Vanaf 2025 geldt dit ook voor grote bedrijven die momenteel niet onder de NFRD (non financial reporting directive) vallen. Daarnaast zullen beursgenoteerde mkb-ondernemingen, verzekeringsondernemingen en kredietinstellingen vanaf 2026 ook moeten voldoen aan deze verslaglegging.

Het is dus verstandig om voorbereid te zijn op het feit dat bedrijven binnen afzienbare tijd moeten rapporteren over hun broeikasgasuitstoot. Veel bedrijven zijn momenteel dan ook op zoek naar methodes om hun broeikasgas emissies te verminderen. Als het gaat om rapporteren van vooruitgang zult u vaak de terminologie ‘Scopes 1, 2 en 3 emissies’ voorbij zien komen, maar wat betekenen deze getallen eigenlijk?

Allereerst is het goed om te weten dat de desbetreffende scopes zijn opgesteld in de ‘GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’ door het Greenhousegas Protocol Initiative. Dit is een partnerschap tussen meerdere belanghebbenden, bestaande uit bedrijven, NGO’s, regeringen en anderen bijeengeroepen door de World Resource Institute (WRI), een in de VS gevestigde milieu NGO en de ‘World Business Council for Sustainable Development’ (WBCSD), een in Genève gevestigde coalitie van 170 internationale ondernemingen.

Het hoofddoel van de rapportage standaard is om een gestandaardiseerde stapsgewijze aanpak te bieden aan bedrijven. Dit helpt bedrijven om de broeikasgasemissie impact van hun gehele waardeketen te begrijpen zodat gerichte verduurzamingstrategieën kunnen worden toegepast. Daarnaast helpt de standaard bij het consistent en transparant rapporteren naar de buitenwereld.

In het figuur hieronder zie je hoe de scopes zijn verdeeld over de waardeketen van een product.

Bron: GHG Protocol – Corporate Value Chain (Scope3) Accounting and Reporting Standard, 2022

 

CO2 footprint scope 1

Voor een bedrijf is het verplicht om scope 1 te rapporteren. Dit zijn directe broeikasgasemissies afkomstig van bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het rapporterende bedrijf, zoals uitstoot van eigen ovens en voertuigen.

CO2 footprint Scope 2

Ook is het rapporten van scope 2 emissies verplicht. Dit zijn indirecte emissies die veroorzaakt zijn vanwege de opwekking van ingekochte energie zoals gas, elektriciteit, stoom of warmte.

CO2 footprint Scope 3

Scope 3 is een complexere rapportagecategorie waarmee emissies in kaart worden gebracht die afkomstig zijn van bronnen die niet in het bezit zijn van de rapporterende partij. Dit zijn alle indirecte emissies die optreden in de gehele waardeketen, zowel ‘upstream’ (ofwel: toeleveranciers / supply chain) als ‘downstream’ (alle activiteiten na de productie van een product, dus ook afvalverwerking). Een aantal voorbeelden van scope 3 activiteiten zijn de extractie en productie van gekochte producten (upstream) of de gebruiksfase van verkochte producten of services (downstream).

Scope 3 emissies zijn voor veel industrieën verantwoordelijk voor 75%+ van de emissies. In het figuur hieronder is een gemiddelde verdeling te zien tussen Scope 1, 2 en 3 emissies voor zeven verschillende sectoren.

Bron: Envizi, Scope 3 emissions: Breakdown by Industry

 

In het kort de voordelen van een CO2 Voetafdruk volgens scopes 1, 2 en 3

  • Beter inzicht in de klimaatimpact van uw organisatie en waardeketen (scope 3)
  • Inzicht krijgen op de voortgang van verduurzaming van de belangrijkste spelers in de waardeketen en de mogelijkheid om hotspots en zwakke punten in de waardeketen te identificeren.
  • Naleving van wettelijke vereisten inzake broeikasgas-rapportage
  • Aanwakkeren van bewustzijn in de gehele waardeketen
  • Verbeterde transparantie, vertrouwen van klanten
  • Verbetering van merk en reputatie.
  • CO2 Rapportage activiteiten kunnen worden meegenomen in de MVO Prestatieladder of de CO2-Prestatieladder

Bij Ecoras kunnen we u verder helpen met emissieberekeningen die nodig zijn voor uw duurzaamheidsrapportages, benieuwd naar wat het beste aansluit op uw ambitie? Neem contact op met Micha Klaarenbeek via m.klaarenbeek@ecoras.nl of +31(0)6 5021 0760