Grondstoffenanalyse en ontwikkeling roadmap – Potato Valley

In de noordelijke kleigebieden in Fryslân en Groningen vormt de teelt van pootaardappelen de spil van het akkerbouwsysteem. Deze regio neemt met 8% van de mondiale export van pootaardappelen (naar meer dan 90 landen) een absolute toppositie in. Er liggen echter ook grote uitdagingen voor de sector op het gebied van klimaat, bodem, verzilting, gewasbescherming en de kwaliteitseisen van het pootgoed.

Om deze toppositie te behouden en te versterken is The Potato Valley opgericht, als kennisplatform voor pootaardappelen. Vanuit Stichting The Potato Valley en haar leden bestaat er de behoefte om de teelt te verduurzamen, onder andere door het sluiten van de grond- en hulpstof kringlopen.

Opzet

De analyse werd gestart met het in kaart brengen van een nul situatie, door te kijken naar de huidige grondstofstromen en deze te relateren aan een impact op klimaatverandering. Daarbij werd het onderzoek niet beperkt tot enkel de teelt van de pootaardappel, maar een bredere kijk op de keten te houden tijdens de analyse. Hoog scorende onderdelen werden geïdentificeerd als hotspots en vormden de basis voor onderzoek naar maatregelen om de impact in de toekomst te kunnen verlagen.

Resultaat

Op basis van het onderzoek van Ecoras zijn maatregelen voorgesteld voor de geïdentificeerde hotspots en samengevat in een Roadmap. De maatregelen zijn ook verdeeld naar het handelingsperspectief van een aantal relevante actoren.