Ontwikkeling ecosysteem: Taskforce Green Chemistry

De Taskforce Groene Chemie / BBE Zuidoost Drenthe is sinds 2014 actief en heeft als doel het ontwikkelen van het bedrijfscluster in Zuidoost Drenthe, met name op het gebied van de groene chemie. Dit valt onder te verdelen in drie speerpunten; (bio)composieten, (bio)polymeren en recycling.

De Taskforce bestaat uit 7 personen, waarbij Ecoras in de vorm van Cor Kamminga (Programma manager) en Micha Klaarenbeek (Business Development) een actieve rol speelt. De Taskforce wordt aangestuurd door de gemeente Emmen en de provincie Drenthe en is daarnaast sinds 2016 formeel onderdeel van het bedrijfsnetwerk SUSPACC. Op die manier werkt het nauw samen met het bedrijfsleven en de overheden in de regio.

De werkzaamheden van Ecoras richten zich met name op de bedrijfsontwikkeling, strategische acquisitie, ondersteuning van SUSPACC, internationaal netwerk en het breed ondersteunen van projecten.

Chemport Connect

Op 17 november vond het online Chemport Connect Event plaats. Dit unieke online event richtte zich op partijen binnen de gehele keten van biomassa & grondstoffen, monomeren & polymeren tot ketenintegratie, recycling, biobased en circulaire plastics.

Stofstromenstudie Emmen

Voor de gemeente Emmen heeft Ecoras (toen nog KNN) in 2016 een stofstromenstudie uitgevoerd voor het Emmense chemiecluster. Dit als vervolg op de mindmap Emmen – Delfzijl, waaruit bleek dat kwantitatieve data voor het Emmense chemiecluster ontbrak. Deze stofstromenstudie heeft de materiële in- en outputs van de bedrijven in het Emmense chemiecluster in kaart gebracht. Dit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de bedrijven uit de regio, naast het aanvullend verzamelen van de openbare informatie in de vorm van milieujaarverslagen, milieueffectrapporten en overige. Deze studie heeft een waardevol document opgeleverd voor de gemeente Emmen met inzicht in de stofstromen van de chemiesector in de regio.


”The Circular Economy is a blueprint for a new sustainable economy, one that has innovation and efficiency at its heart and addresses the business challenges presented by continued economic unpredictability, exponential population growth and our escalating demand for the world’s natural resources.”

Chris Dedicoat, President CISCO