Programmaontwikkeling Chemport Industry Campus Emmen (CICE)

Het is de laatste jaren erg duidelijk dat de noodzaak voor een duurzamere & circulaire industrie groter en groter is geworden. De industrie in Noord-Nederland bouwt al jaren aan een groene economie en streeft om een voorbeeld te worden voor de rest van de wereld. Samen met regionale onderwijsinstellingen en met ondersteuning van de overheid wordt er nu gewerkt aan een grootschalige onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma genaamd Chemport Industry Campus Emmen (CICE) waarbij hogescholen, universiteiten en bedrijven in de lead zijn om tot groene product- & procesinnovaties te komen.

Doelstelling van CICE
Het uiteindelijke eindpunt van het CICE-programma is het ontwikkelen van een volwaardige kenniscampus om innovatie op het gebied van biobased- en groene chemie te stimuleren. Deze innovaties bieden een platform voor het uitbreiden van de groene industrie in Noord-Nederland in het kader van circulariteit, en zullen talent, personeel, studenten en bedrijven naar de regio toe trekken.

Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en het onderwijs zijn drie pijlers die bijdragen aan innoverende activiteiten. Door deze bij elkaar te brengen ontstaat er door de gezamenlijke positionering zichtbaarheid en richting. Gezamenlijk kunnen de pijlers gebruik maken van de krachten die door elke schakel geboden wordt bij het onderzoeken van grensverleggende ideeën. Hierbij dient de campus als verbindend en communicatief middel, die additionele onderzoeksfaciliteiten kan bieden. Hiermee kan voldaan worden aan de behoefte van projectpartners om samen een richting te creëren en regionale aantrekkingskracht voor studenten, personeel, startups en bedrijven te genereren.

In de huidige fase worden de eerste stappen gezet door innovatieve onderzoeken op verschillende thema’s te ontwikkelen en uitvoeren. Hierbij worden concrete onderzoeksvragen vanuit het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen onderzocht, met participatie van beide groepen gedurende elk traject. Met de ontwikkelingen die plaatsvinden tijdens deze projectactiviteiten ontstaat initiatief dat in de toekomst verder doorontwikkeld kan worden naar de uiteindelijke kenniscampus.

Thema’s

Tijdens de onderzoeksfase zijn er een aantal roadmaps die kenmerkend zijn voor de innovatietrajecten. Een aantal van deze sluiten aan bij thema’s die reeds als unique selling points worden beschouwd voor de industriële regio Noord-Nederland. Zo ambieert het programma om de sterke positie van Emmen op het gebied van garens en composieten te versterken en uit te breiden. Verder is er maatschappelijk gezien een aanzienlijke behoefte aan het stimuleren van duurzaamheid. Hierbij sluiten de roadmaps betreffende chemische recycling, kwaliteitsanalyse gerecyclede kunststoffen en biopolymeren bij aan. Samen met additive manufacturing, tevens 3D printen genoemd, bieden deze thema’s kansen om de grenzen, van wat tot nu toe mogelijk is, te verzetten.

Chemische Recycling Kunststoffen:

Mechanische recycling is een technologierichting die al tot een bepaalde volwassenheid verwezenlijkt is. Een groot nadeel van mechanische recycling is het inherente verlies van kwaliteit van de gerecyclede kunststof na het verwerken. Chemische recycling omzeilt dit probleem door de kunststoffen geheel af te breken en weer op te bouwen tot een, als nieuw ogende, kunststof. Met chemische recycling komt het hergebruik van kunststoffen zonder verlies van eigenschappen binnen handbereik.

Kwaliteitsanalyse Gerecycled Kunststof:

Binnen de transitieagenda van de overheid is het hergebruik van kunststoffen een belangrijk doel. Om te kunnen voorzien in deze maatschappelijke ambitie zal de kwaliteit van verwerkt plastic afval verhoogt moeten worden. Dit wordt nu al bereikt door de was- en scheidingstechnieken te verbeteren. Dit programma zal zich inzetten voor kwaliteitsverbetering door analysetechnieken op dit vlak voor afvalplastics te verbeteren.

Additive Manufacturing:

Het door ontwikkelen van 3D printen tot een competitieve productietechniek door gebruik te maken van de uitstekende productflexibiliteit en de efficiëntie van het grondstofgebruik. De campus zal zich richten op zowel het ontwikkelen van printbare materialen van gerecyclede kunststoffen, als de recycleerbaarheid van de eindproducten zelf. Dit met als doel om de standaarden op dit gebied te overstijgen.

Biopolymeren:

Duurzaam gebruik van grondstoffen volstaat ook bij het gebruik van biologische grondstoffen boven grondstoffen uit fossiele bronnen. Hierbij kunnen biopolymeren vervaardigd worden middels polycondensatie tot een product dat, zo nodig, ook bioafbreekbaar is. Polycondensaten bieden een goede uitkomst door de vergrote kans op bioafbreekbaarheid vergeleken met andere type plastics, en het feit dat het type polymeer een kracht van de Noord-Nederlandse industrie is.

Bio-composieten:

De composietenindustrie in Noord-Nederland is het hoogst ontwikkelde cluster van Nederland op het gebied van composieten. Deze materialen zijn niet alleen essentieel voor de hightech-industrieën, zoals de vliegtuig- en energie-industrieën, maar ook voor andere constructiedoeleinden, zoals de constructie van gebouwen. Veel van de beschikbare composieten zijn tot nu toe van niet milieuvriendelijke bronnen vervaardigd. Het doel is dan ook om composieten te vervaardigen van biologische vezels en/of biologische harsen.

Subthema’s zijn: procesoptimalisatie, optimalisatie eigenschappen, toepasbaarheid in de woningbouw en infrastructuur. Voorbeelden voor onderzoeksrichtingen zijn: extrusie technologie, granuleren en grootschalige beschikbaarheid van zeer diverse biogrondstoffen en het kunnen bewerken daarvan.

Garens:

De garenindustrie van oudsher is een kracht van Noord-Nederland. Momenteel is er veel aandacht voor het vergroten van het aanbod van duurzame synthetische vezels. De industrie in Emmen produceert momenteel al duurzame garens van het biogebaseerde PLA en het gerecyclede rPET. Bij het vergroten van het assortiment worden synthetische vezels onderzocht die composteerbaar of bioafbreekbaar zijn of gemaakt kunnen worden van kunststoffenafval-bronnen.

Samenwerkingen

Kennis- en onderwijsinstellingen

NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen

Bedrijven

Senbis, CuRe Technology, Nedcam, BMI, Essity, CiorC, H&P Moulding

Oproep

De industrie in Noord-Nederland bouwt al jaren aan een groene economie en streeft om een voorbeeld te worden voor de rest van de wereld. Hiermee is de transitie van een lineaire naar een circulaire economie in volle gang en neemt de industrie een sleutelpositie in. Doet uw organisatie ook mee?